Autor: Małgorzata Paszkowska

dr adw.; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie, doradca w ochronie zdrowia, autorka poradnika Prawo dla lekarzy.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Operacje ortopedyczne a realizacja praw pacjenta

Ortopeda ma obowiązek wykonywać zabiegi operacyjne i udzielać innych świadczeń zdrowotnych nie tylko zgodnie ze sztuką lekarską, ale także z poszanowaniem praw pacjenta. Przede wszystkim zabieg operacyjny poza wyjątkami określonymi prawem wymaga świadomej zgody pacjenta. Celem artykułu jest przedstawienie kwestii operacji wykonywanych przez ortopedów w aspekcie realizacji najważniejszych praw pacjenta.

Czytaj więcej

Zasady wydawania wybranych orzeczeń lekarskich przez ortopedę

Jednym z uprawnień zawodowych każdego lekarza, w tym ortopedy, jest wydawanie orzeczeń lekarskich. Specyficzny rodzaj orzeczeń lekarskich związany jest z działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ortopeda może pełnić funkcję lekarza orzecznika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także wydawać orzeczenia w komisji orzekającej o niepełnosprawności. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wydawania wybranych orzeczeń przez lekarza ortopedę w ramach działalności administracji publicznej.

Czytaj więcej

Zatrudnienie pracownicze kontra zatrudnienie niepracownicze ortopedy

Ortopeda może wykonywać swój zawód w różnych formach prawnych. W szpitalu czy przychodni może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej. Każda z tych umów ma inny charakter prawny, a lekarz zyskuje inny status. Celem artykułu jest przedstawienie zasad zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego ortopedy, a w szczególności różnic między umową o pracę a umową cywilną.

Czytaj więcej

Kierowanie pacjentów na rehabilitację narządu ruchu w ramach prewencji rentowej ZUS

Do ustawowych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy m.in. prowadzenie prewencji rentowej. Prewencja rentowa obejmuje przede wszystkim rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych niezdolnością do pracy oraz osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przysługujących z tytułu choroby. W praktyce ortopeda może wystawić swojemu pacjentowi wniosek na rehabilitację leczniczą organizowaną i finansowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie procedury kierowania pacjenta na rehabilitację ZUS i jej podstawowych zasad.

Czytaj więcej

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce – wybrane aspekty prawne

Obecnie istotny wpływ na działalność leczniczą ma epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. Choroby zakaźne i zakażenia podlegają regulacjom prawnym. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych pojęć i instytucji prawnych związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Czytaj więcej

Ingerencja samorządu zawodowego w wykonywanie zawodu ortopedy

Lekarze obowiązkowo należą do samorządu zawodowego. Z mocy prawa samorząd lekarski może ingerować w prawo wykonywania zawodu lekarza. W rezultacie przeprowadzonego postępowania przez samorząd lekarski ortopeda może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu, a nawet go pozbawiony. Ponadto samorząd lekarski może ograniczyć zakres czynności lekarskich wykonywanych przez ortopedę. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych ingerencji ustawowych samorządu zawodowego lekarzy w wykonywanie przez ortopedę swojego zawodu.

Czytaj więcej

Zasady kierowania pacjentów przez ortopedę na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjent w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego ma m.in. prawo do leczenia uzdrowiskowego. Ortopeda ma prawo wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe finansowane ze środków publicznych jeśli ma umowę z NFZ lub pracuje w podmiocie leczniczym mającym taką umowę. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wystawiania skierowań przez ortopedę na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Słowa kluczowe: leczenie uzdrowiskowe, uzdrowisko, skierowanie, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna ortopedy – wybrane aspekty

Ortopedzi w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna to obowiązek przewidziany przez przepisy prawne ponoszenia konsekwencji za swoje czyny i naprawienia wyrządzonej szkody. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów ponoszenia odpowiedzialności cywilnej przez ortopedów.

Czytaj więcej

Formy rehabilitacji leczniczej dla pacjentów ortopedycznych finansowane przez NFZ

Wstęp: Pacjenci ortopedyczni w większości wymagają rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja lecznicza należy do świadczeń gwarantowanych pacjentom w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Rehabilitacja lecznicza może być realizowana w warunkach ambulatoryjnych, domowych lub stacjonarnych. Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów rehabilitacji leczniczej przysługujących pacjentom ortopedycznym na podstawie skierowania ortopedy i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Artykuł w praktyce jest o tym na jaką rehabilitację może wystawić skierowanie ortopeda w świetle prawa.

 

Abstract: Most orthopedic patients require medical rehabilitation. Medical rehabilitation belongs to the services guaranteed to patients in the public health insurance system. Medical rehabilitation can be carried out in outpatient, home or stationary settings. The aim of the article is to present the types of medical rehabilitation available to orthopedic patients on the basis of orthopedic referral and financed by the National Health Fund. In practice, the article is about what rehabilitation can the orthopedic referral in the light of law.

Czytaj więcej

Ustawowe zasady współpracy ortopedy z pielęgniarkami oraz fizjoterapeutami

Udzielanie świadczeń zdrowotnych to zazwyczaj praca zespołowa personelu medycznego. Lekarze współpracują przede wszystkim z pielęgniarkami, a ortopedzi także z fizjoterapeutami. Podstawowe zasady współpracy personelu medycznego określa prawo. Ich znajomość jest konieczna dla prawidłowego wykonywania zawodu ortopedy. Celem artykułu jest przedstawienie ustawowych zasad współpracy ortopedy z pielęgniarkami i fizjoterapeutami.

Czytaj więcej

Zgoda pacjenta na zabieg w zakresie ortopedii

Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne. Zgoda pacjenta jest warunkiem legalności udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym także operacji ortopedycznych. Obowiązkiem ortopedy jest uzyskanie zgody od uprawnionej osoby przed każdym zabiegiem. Celem artykułu jest przedstawienie zasad udzielania zgody na świadczenia zdrowotne – zabieg ortopedyczny.

Czytaj więcej

Formy zatrudnienia ortopedy w szpitalu

Ortopeda może wykonywać swój zawód w szpitalu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej. Umowa o pracę nadaje ortopedzie status pracownika. Każda umowa ma swoje zalety i wady. Celem artykułu jest charakterystyka umowy o pracę i umowy cywilnej jako podstawy prawnej zatrudnienia lekarza w szpitalu oraz przedstawienie różnic między tymi umowami. 

Czytaj więcej