Dołącz do czytelników
Brak wyników

To warto wiedzieć

25 lutego 2020

NR 17 (Luty 2020)

Ingerencja samorządu zawodowego w wykonywanie zawodu ortopedy

91

Lekarze obowiązkowo należą do samorządu zawodowego. Z mocy prawa samorząd lekarski może ingerować w prawo wykonywania zawodu lekarza. W rezultacie przeprowadzonego postępowania przez samorząd lekarski ortopeda może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu, a nawet go pozbawiony. Ponadto samorząd lekarski może ograniczyć zakres czynności lekarskich wykonywanych przez ortopedę. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych ingerencji ustawowych samorządu zawodowego lekarzy w wykonywanie przez ortopedę swojego zawodu.

Samorząd zawodowy to organizacyjna forma zrzeszania się obywateli, ukształtowana na zasadzie więzi zawodowej. Powstał w celu reprezentowania wspólnych interesów wobec instytucji państwa oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu. Lekarze od lat mają swój własny samorząd zawodowy – izby lekarskie. Obecnie problematyka samorządu zawodowego lekarzy uregulowana jest w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 168). Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Okręgową Izbę Lekarską i Wojskową Izbę Lekarską stanowią lekarze wpisani na odpowiednią listę członków. Naczelną Izbę Lekarską tworzą członkowie jej organów. Członkiem samorządu lekarskiego obligatoryjnie zostaje każdy lekarz po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, które przyznaje samorząd lekarski. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu Okręgowa Rada Lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwych ingerencji samorządu lekarskiego w wykonywanie zawodu przez ortopedę – jego prawo wykonywania zawodu. W określonych ustawowo sytuacjach ingerencja izb lekarskich może bowiem skutkować ograniczeniem, zawieszeniem lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu lekarza, także ortopedy. Generalnie można stwierdzić, że ingerencja izb lekarskich w prawo wykonywania zawodu lekarza może mieć miejsce w dwóch sytuacjach:

  • w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza,
  • w związku ze specjalnym postępowaniem przed komisją lekarską (niezdolność do wykonywania zawodu).

Zawieszenie lub ograniczenie prawa wykonywania zawodu jako skutek niezdolności lekarza do jego wykonywania.
W świetle art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 617), jeżeli Okręgowa Rada Lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która wydaje opinię o przygotowaniu zawodowym tego lekarza. Okręgowa Rada Lekarska na podstawie opinii powyższej komisji może zobowiązać lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia. Zainteresowany lekarz jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w czasie rozpatrywania jego sprawy. Lekarz ma obowiązek stawienia się przed komisją. W razie nieusprawiedliwionego niestawiania się lekarza przed komisją lub uchylania się od uczestnictwa w przeszkoleniu, Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarzowi prawa wykonywania zawodu lub o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia. Okręgowa Rada Lekarska ustala tryb, miejsce i program przeszkolenia. Koszty tego przeszkolenia ponosi lekarz.
Natomiast zgodnie z art. 12 ustawy o zawodzie lekarza, jeżeli Okręgowa Rada Lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych, wywołanych w szczególności niepełnosprawnością, chorobą, w tym chorobą psychiczną, lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, leków lub środków odurzających. Lekarz ma obowiązek stawienia się przed powyższą komisją i poddania się niezbędnym badaniom. Okręgowa Rada Lekarska na podstawie orzeczenia komisji może podjąć uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych na okres trwania niezdolności. Zainteresowany lekarz jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w czasie rozpatrywania jego sprawy. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może wskazać lekarza niebędącego członkiem komisji jako swojego męża zaufania. Komisja w celu wydania orzeczenia przeprowadza badanie lekarskie, a także może skierować lekarza na niezbędne badania lub obserwację w podmiocie leczniczym lub wystąpić o wydanie dodatkowej opinii lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Komisja wydaje orzeczenie na podstawie przeprowadzonego badania i zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji medycznej.
Jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu przez komisję lub gdy Okręgowa Rada Lekarska na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności medycznych przez lekarza grozi niebezpieczeństwem dla osób przez niego leczonych, podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia postępowania. W orzeczeniu dotyczącym ograniczenia lekarza w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych komisja określa rodzaj tych czynności. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ze zgromadzoną dokumentacją medyczną oraz z protokołem prowadzonego postępowania komisja niezwłocznie przekazuje Okręgowej Radzie Lekarskiej.
Lekarz, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych, może wystąpić do Okręgowej Rady Lekarskiej o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej.
Szczegółowo powyższe postępowanie reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych.

Zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu jako kara w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej

Odpowiedzialność zawodowa to odpowiedzialność za swoje działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Odpowiedzialność powyższa ponoszona jest przed samorządem zawodowym. Do zadań samorządu zawodowego lekarzy należy w szczególności prowadzenie postępowania w pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy