Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak założyć prywatną praktykę ortopedyczną

Artykuł | 4 lipca 2018 | NR 8
141

Ortopeda może wykonywać swój zawód w przychodni, szpitalu lub w prywatnym gabinecie (praktyce zawodowej). Do założenia praktyki zawodowej niezbędne jest spełnienie wymogów określonych prawem i jej rejestracja w samorządzie zawodowym. Celem artykułu jest przedstawienie wymogów koniecznych do założenia prywatnej praktyki przez ortopedę.

Rodzaje praktyk lekarskich

Każdy lekarz, w tym także specjalista w zakresie ortopedii, może wykonywać swój zawód w podmiocie leczniczym (szpitalu, przychodni itp.) lub w ramach tzw. praktyki zawodowej, zwanej potocznie prywatnym gabinetem. Praktyka zawodowa związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej przez prowadzącego ją lekarza. Kwestię lekarskich praktyk zawodowych reguluje obecnie ustawa z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), zwana w skrócie u.d.l. Powyższa ustawa wyodrębnia dwa generalne rodzaje praktyk lekarskich, tj. praktykę indywidualną (zakłada ją i prowadzi jedna osoba – lekarz) oraz grupową (zakładają ją i prowadzą co najmniej dwaj lekarze). Praktyka zawodowa lekarska może być ogólna (zwykła) lub specjalistyczna. W ramach praktyk indywidualnych – zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych – należy wyodrębnić trzy typy (rodzaje) praktyk zawodowych lekarzy, tj.:

 • praktyka lekarska zwykła (typowa, prowadzona we własnej/stałej lokalizacji),
 • praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Ortopeda może prowadzić każdą z powyższych praktyk. Podstawowe znaczenie ma jednak pierwsza z nich. Przedmiotem artykułu jest tylko indywidualna praktyka specjalistyczna typowa (wykonywana w jednym, stałym miejscu) w aspekcie spełnienia wymogów specyficznych związanych z działalnością leczniczą. Artykuł nie obejmuje swym zakresem zasad zakładania samej działalności gospodarczej.

Po założeniu i zarejestrowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) działalności gospodarczej przez lekarza należy spełnić konkretne wymogi ustawowe określone w ustawie o działalności leczniczej. Przesłanki formalne niezbędne do zarejestrowania każdej lekarskiej praktyki zawodowej określa obecnie art. 18 u.d.l. Zgodnie z powyższym artykułem, lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

 • posiadać aktualne i pełne prawo wykonywania zawodu,
 • dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22 u.d.l., w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mieć regulamin organizacyjny.

Lekarz ortopeda wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest zobowiązany spełniać wszystkie wyżej określone warunki oraz dodatkowo powinien mieć specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych (np. w zakresie ortopedii i traumatologii).

Prawo wykonywania zawodu

Pierwszym warunkiem do spełniania przez ortopedę chcącego założyć prywatny gabinet jest posiadanie pełnego i aktualnego prawa wykonywania zawodu. Zasady przyznawania i utraty prawa wykonywania zawodu lekarza określone są w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464). Okręgowa Rada Lekarska przyznaje generalnie prawo wykonywania zawodu lekarza osobie, która:

 • jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiada odpowiedni dyplom lekarza,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Prawo wykonywania zawodu przyznaje po spełnieniu przez lekarza powyższych warunków ustawowych na jego wniosek samorząd zawodowy lekarski, czyli izby lekarskie (konkretnie: Okręgowa Rada Lekarska). Prawo wykonywania zawodu lekarza może być pełne lub ograniczone. Przykładowo lekarzowi, który został skierowany do odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, Okręgowa Rada Lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas niezbędny do odbycia tego stażu albo odbycia testu umiejętności. Prawo wykonywania może być przyznane na czas nieokreślony oraz wyjątkowo na czas określony (np. dla cudzoziemców uczestniczących w Polsce w badaniach naukowych).

Lekarz chcący założyć praktykę zawodową nie może być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Pomieszczenie i wyposażenie praktyki zawodowej

Odpowiednie pomieszczenie(a) są konieczne do rejestracji i prowadzenia praktyki zawodowej. Ortopeda powinien mieć tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona jest praktyka ortopedyczna. Może to być umowa najmu czy też dokument własności. Generalnie lekarz może mieć w stosunku do pomieszczeń, w których prowadzona jest praktyka ortopedyczna, dwa typy stosunku prawnego, tj.:

 • stosunek własności,
 • stosunek obligacyjny (związany z prawem do używania rzeczy cudzej).

W praktyce podstawową formą korzystania z pomieszczeń na praktykę lekarską jest umowa najmu, chyba że lekarz ma gabinet we własnym domu lub w budynku, którego jest właścicielem. Własność to prawo do zasadniczo nieograniczonego korz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 4 wydaia czasopisma "Praktyczna Ortopedia i Traumatologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy