Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych

Artykuł | 22 lipca 2018 | NR 4
326

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z poźn. zm.) określa obowiązki rożnych sektorów zapewniających świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zasad i trybu postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi.

Działania dotyczące zapobiegania powstawaniu zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych spoczywają na kierownikach podmiotów leczniczych oraz innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) określa obowiązki różnych sektorów zapewniających świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zasad i trybu postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi. W szczególności zasad postępowania przy rozpoznawaniu i śledzeniu sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowaniu działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, mających na celu unieszkodliwianie źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się zakażeń, w tym również uodparniania osób wrażliwych na zakażenie.

Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

  • nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo
  • wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

Nie wolno zatem identyfikować zakażeń wyłącznie jako zdarzeń występujących w związku z pobytem w szpitalu, lecz pamiętać, że każde udzielenie świadczeń zdrowotnych łączyć się może z wystąpieniem zakażenia i należy stworzyć takie warunki udzielania tych świadczeń, by do „zakażenia szpitalnego” nie dopuścić.

Obowiązek podejmowania działań zapobiegającychszerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych przez kierowników podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych

Działania dotyczące zapobiegania powstawaniu zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych spoczywają na kierownikach podmiotów leczniczych oraz innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki i oceny ryzyka wystąpienia zakażenia, wykonywanie badań laboratoryjnych, analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej, prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji tych działań. Zadaniom wyraźnie przypisano odpowiedzialność osób, które je organizują i wykonują. I tak, za właściwe postępowanie w zakresie przygotowania jednostki i personelu do świadczenia usług oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich wymagań higienicznych i zdrowotnych odpowiedzialni są kierownicy podmiotów leczniczych i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedzialni mają obowiązek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację tych działań.

Ocena ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ma na celu zbadanie i wyszukanie czynników, które mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ocena ryzyka może się wiązać z prowadzeniem analizy ryzyka poprzez określenie charakterystyki obiektu, identyfikację zagrożeń i szacowanie ryzyka, co można przedstawić za pomocą algorytmu postępowania, obejmującą:

  • analizę ryzyka/określenie charakterystyki obiektu oceny ryzyka (stanowiska pracy, udzielania świadczeń, identyfikacje zagrożeń (chorzy zakażeni i chorzy zakaźnie, drobnoustroje alarmowe), szacowanie ryzyka,
  • wartościowanie ryzyka/określenie wartości ryzyka,
  • ograniczenie lub eliminowanie ryzyka/wybór działań ograniczających lub eliminujących ryzyko, realizację działań ograniczających lub eliminujących ryzyko.

Realizacja działań zapobiegania powstawaniu zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie dokumentacji tych działań (w tym wyniki kontroli wewnętrznej) podlegają, zgodnie z właściwością, kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Realizacja działań zapobiegania powstawaniu zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie dokumentacji tych działań (w tym wyniki k...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy